فهرست هزینه های خدمات کنسولی

تعرفه مربوط به امور گذرنامه

ردیف

شرح

تعرفه به فرانک

1

صدور و تعویض گذرنامه

115

2

صدور و تعویض گذرنامه برای افراد زیر 18 سال

58

3

صدور گذرنامه مفقوده یا مخدوشه

173

4

صدور گذرنامه ویژه عابرین غیر مجاز

230

5

تغییر محل اقامت

21

6

صدور مهر خروجی مشمولین

21

7

استعلام خروجی مشمولین (بار اول)

37

8

استعلام مجوز صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

51

9

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

21

10

نامه جهت مقامات محل در خصوص تایید یا امضاء گذرنامه

23


 

تعرفه مربوط به احوال شخصیه

  ردیف

شرح

تعرفه به فرانک

1

صدور شناسنامه

23

2

تعویض شناسنامه

23

3

صدور اولین شناسنامه المثنی

46

4

صدور دومین شناسنامه المثنی

87

5

تغییر نام و یا نام خانوادگی

48

6

تغییر سن

12

7

حل اختلاف سند سجلی

29

8

الصاق عکس

12

9

صدور گواهی تجرد

14

10

صدور اولین کارت ملی

23

11

صدور المثنی کارت شناسایی ملی

46

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران در خارج از کشور

14

13

صدور پروانه زناشویی

28

14

ثبت ازدواج

23

15

ثبت طلاق در شرایط حضور زوجین

48

16

ثبت طلاق یکطرفه بدون استعلام از مرکز

61

17

ثبت طلاق یکطرفه با مجوز مرکز

111

18

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

23

19

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

23

20

ترجمه صفحه اول شناسنامه (گواهی تجرد)

14

21

 ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه (گواهی تاهل)

26

22

ثبت و تصدیق وصیتنامه

28

23

تصدیق حکمیت

13

24

تحریر و تنظیم صورت مجلس (بدون بار مالی)

28

25

تحریر و تنظیم صورت مجلس (با بار مالی)

161

26

تایید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

21

27

تصدیق انواع اقرارنامه

21

28

تصدیق امضا و مهر دوایر و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

21

29

تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

28

30

تصدیق امضای اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

14

31

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال غیر منقول

152

32

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال منقول

30

33

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری، حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی، نظام وظیفه و دریافت ارز دانشجویی

15

 

34

خلاصه رونوشت وفات (هر برگ)

 

14

تبصره: ارائه خلاصه رونوشت وفات (شهادت) شهداء گرانقدر بدون دریافت وجه خواهد بود.

35

کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضاء)

14

36

ترجمه گواهینامه رانندگی

14

37

نصب قیم یا امین موقت

28

38

تایید عکس اتباع ایرانی (هر قطعه)

3

 متقاضیان محترم می توانند، مبالغ مربوط به خدمات درخواستی را به شماره حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - برن  واریز نمایند.   

BERNER KANTONAL BANK

BERN 3001

30-106-9

IBAN CH 6200790016261158566

لطفاٌ از واریز هزینه های خدمات کنسولی به حساب سفارت از طریق بانکهای 

UBS BANK,Credit Suiss BANK,Zurcher Kantonal BANK

خودداری نمائید.