تماس تلفنی با بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 تا 16
ساعات کاری بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 12:30
ساعات کار اداری سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 تا 17

گالری فیلم